دبیرستان پرفسور حسابی دوره اول دبیرستان پرفسور حسابی دوره دوم
طراحی و پشتیبانی راش سیستم